ទាញយក Datasheet

ធាតុ brass

ទំព័រដើម មុន 1 2 បន្ទាប់ចុងក្រោយ - Total 26 1 កំណត់ត្សរុបំព័របច្ចុប្បន្ន / Total 2 20 ក្នុងមួយទំព័រ